Voda

Sistemi za navodnjavanje su odavno postali nužni. Veoma je važno - koji sistem izabrati? Bez vode se ne može zasnovati ekonomski efikasna proizvodnja. Voda, koje u svježoj biljnoj masi ima i do 90%, služi kao prenosilac hraniva do mjesta korištenja ili skladištenja.

Hranivo, koje mora biti rastvoreno u vodi da bi ga biljka mogla koristiti, unosi se preko korijena. Iz korijena se voda sa hranom transportuje preko sprovodnih snopića do ostalih dijelova biljke. Da bi korijen usvojio hranu potrebno je da bude lako pristupačna.

Od ukupne količine vode koju biljka usvoji 90% isparava preko lišća -transpiracija. Preostalih 10% učestvuje u hemijskim procesima unutar biljke i sastavni je dio nastalih materija. Ukoliko nema dovoljno vode za transpiraciju biljka će prestati sa daljim rastom. Ukoliko se takav trend nastavi biljka počinje da vene, te je za svaku uspješnu biljnu proizvodnju neophodno da se obezbijedi dovoljna količina vode odgovarajućeg kvaliteta.